De mooiste stoffen met liefde voor jou uitgekozen

Algemene voorwaarden

 

De consument heeft het recht aan Pieke Wieke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Ondernemingsgegevens

Lieve Mariën (Pieke Wieke)

Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren

BE 0539 774 613

lieve@piekewieke.be

0497/26.55.89

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Lieve Mariën , een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Pastoor Goetschalckxstraat 1 (België), BTW BE 0539 774 613, RPR 2.222.359.674, (hierna ‘Pieke Wieke’) biedt haar klanten de mogelijkheid om stoffen, naaibenodigdheden, fournituren en workshops online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Pieke Wieke. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Pieke Wieke houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pieke Wieke aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pieke Wieke niet. Pieke Wieke is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pieke Wieke is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pieke Wieke. Pieke Wieke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

Bestellingen gebeuren uitsluitend via de webshop.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via paypal

- via overschrijving op rekeningnummer BE 32 651 153 793 102    IBAN: KEYTBEBB

- cash bij afhaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Pieke Wieke.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Of kunnen afgehaald worden in de winkel of op van te voren afgesproken locaties (beurzen, naaiclubs, …)

Pieke Wieke is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Pieke Wieke.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pieke Wieke te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pieke Wieke beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Pieke Wieke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Levering

De verzending van uw bestelling gebeurd zo snel mogelijk na de ontvangst van uw betaling. Dit evenwel zolang de voorraad strekt. De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop of tot het betalen van een schadevergoeding aan de koper. Pieke Wieke heeft het recht om bestellingen in verschillende delen te verzenden.

Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terug betaald aan de koper, zonder interest of andere vergoedingen.

Pieke Wieke aan de leveringsplicht voldaan hebben wanneer een zending één maal aan de koper is aangeboden.  Bij levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van aanbieden van de levering. Wanneer een adres foutief wordt aangeleverd is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Dat kan ook zorgen voor extra kosten deze zullen doorgerekend worden aan de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld

Verzendkosten:

 

België

Nederland

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Gewicht

           

0-0,5kg

€ 3,50

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 10,00

0,5-2kg

€ 5,00

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 10,00

2-10kg

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 12,50

€ 9,00

€ 14,00

 

Artikel8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Pieke Wieke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Pieke Wieke en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Pieke Wieke, Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 dagen de geleverde zaken niet aan Pieke Wieke heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pieke Wieke zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

             i.            betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

            ii.            betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

          iii.            betreffende de levering van stoffen of fournituren die op maat zijn geknipt of korter zijn dan 0,50m

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal Pieke Wieke er voor zorgen dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

 

Artikel 9: Workshops

Een reservatie is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Annuleren kan tot 1 week voor de workshop, dan krijg je je inschrijvingsgeld terug. Annuleer je later dan krijg je het inschrijvingsgeld terug betaald min het winkelbudget. Dat blijft wel geldig.

Als je de dag zelf afzegt of niet komt opdagen kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden.

Pieke Wieke heeft het recht om een workshop te annuleren wegens te weinig inschrijvingen of ziekte. Er wordt dan een andere datum gezocht of het inchrijvingsgeld wordt terug betaald.

Met het betalen van het inschrijvingsgeld verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lieve Mariën, Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lieve Mariën, Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren, lieve@piekewieke.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lieve Mariën, Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren, lieve@piekewieke.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pieke Wieke heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Pieke Wieke houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op lieve@piekewieke.be.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Daarvoor worden er ‘First party cookies’ gebruikt. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pieke Wieke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Contactgegevens

Pieke Wieke is bereikbaar op het telefoonnummer +32 497/26.55.89, via e-mail op lieve@piekewieke.be of per post op het volgende adres: Pastoor Goetschalckxstraat 1, 2180 Ekeren.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pieke Wieke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pieke Wieke kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »